Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku , Dz .U. 2018 , poz. 1000 , jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako RODO , GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów i o ich prawach. W związku z powyższym , uprzejmie informujemy , że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Klinika Osipowicz&Turkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-716 ) przy ul. Bartycka 24B/U1 zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych:
  • Danych identyfikacyjnych
  • Danych teleadresowych
  • Danych dotyczących stanu zdrowia
 3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych , kontakt e-mail
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia , świadczenia usług medycznych , dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • Wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • Konieczność wykonania umowy , której Państwo są stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • Konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • Konieczność ochrony żywotnych interesów Państwa;
  • Umożliwienie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji , w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której Dane dotyczą , jest dzieckiem.
 6. Mają Państwo prawo do :
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ;
  • Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia , przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ) , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Na potrzeby realizacji obowiązku , o którym mowa w P.4 , odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Kliniką Osipowicz&Turkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością m.in. pracownie laboratorium, Poczta Polska S.A.,
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uznają , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 11. Administratora Państwa danych osobowych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych , zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania , a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.
 12. Zgodnie z zapisami ustawy , dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej , których mowa w art.25 , nie mogą zostać usunięte. Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej stanowią wyjątek od ogólnych zasad wynikających z RODO.
 13. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta Państwa dane osobowe będą przechowywane :
  • 20 lat , licząc od końca roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna;
  • 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 . roku życia;
  • 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub tez gdy nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała ( w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon ) .

Zarząd Kliniki Osipowicz&Turkowski Sp z o.o.